Terugblik op 2021

In 2021 heeft de gemeente Waalre 21 nieuwe statushouders kunnen huisvesten, waarvan 7 via gezinshereniging. Daarmee was er toch een achterstand van 3 vergunninghouders eind 2021. Hoewel er regelmatig een goed overleg is tussen de wooncorporaties, de gemeente en SVW was het aanbod van huurwoningen zeer laag. De nieuwe inwoners van Waalre zijn afkomstig uit Turkije, Syrië, Pakistan en Irak. Er blijft, net als landelijk, een nijpend te kort aan huurwoningen in Waalre.

Momenteel worden 90 statushouders op de een of andere manier door de17 vrijwilligers van SVW geholpen met hun integratie in Waalre.

2021 is, net als het jaar ervoor, een door corona geregisseerd jaar geweest. Door de beperkende maatregelen lagen weer veel activiteiten stil. Het spreekuur op de donderdag kwam te vervallen in het Huis van Waalre, net als de huisbezoeken, het taalcafé en de inburgeringslessen. Overleg, afspraken en inburgeringslessen liepen meestal via beeldbellen.

Het regionale overleg, met omliggende gemeenten, dat normaal gesproken 4 keer per jaar wordt gehouden, lag stil.

Verder mochten we twee nieuwe vrijwilligers welkom heten bij SVW.
We namen van 1 bestuurslid afscheid.(Frank van den Burg) Hij heeft ruim 10  jaar statushouders begeleid, waaronder ook de  coördinatie van de grote toestroom uit Syrië in 2016 aan de Malvalaan. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het spreekuur, de uitgifte van computers en het organiseren van de jaarlijkse sociale activiteiten. Zijn ervaring is door gegeven aan huidige en nieuwe vrijwilligers.

Huisvesting

Tweewekelijks is er overleg met een gemeentemedewerker over het huisvesten van nieuwe, door het COA aan de gemeente Waalre gekoppelde, statushouders en de voortgang van de verplichte Participatieverklaring.
Er zijn zorgen over het enorme tekort aan huisvestingsmogelijkheden. Daarnaast dreigt voor een klein aantal statushouders met een tijdelijk huurcontract in de flats aan de Malvalaan, dat ze bij de renovatie van deze flats in 2023 zelf nieuwe woonruimte moeten vinden. Hopelijk kan hier samen met de verhuurder Wooninc. een passende oplossing voor worden gevonden.

Scholing en participatie

De gemeente heeft een afspraak gemaakt met SVW en IDM! (onze onafhankelijke taalschool) om statushouders die hun taalniveau (na de verplichte inburgering) wilden verbeteren, hiervoor extra lessen te geven. Ook dit jaar was hier een budget voor gereserveerd. Bij de taalschool IDM! worden deze taallessen aangeboden en zijn in totaal 4 statushouders erin geslaagd hun  B1 niveau te halen. De verhoging van het taalniveau verhoogt hun kansen op de arbeidsmarkt en geeft ook de vrouwen een extra kans op een (deeltijd) baan. Ook is door IDM! i.s.m. de zorggroep

Oktober een succesvol project gelopen om mensen in de zorg te introduceren.

In totaal hebben in 2021 40 statushouders deelgenomen aan de verplichte participatieworkshops.

Werk

Er is een goed overleg met Werk & Inkomen van de gemeente. Ondanks de coronarestricties zijn 5 statushouders in geslaagd via diverse trajecten een (deeltijd) baan te vinden. Daarnaast zijn er 3 statushouders bezig om via een hele praktische opleiding bij Styxautomotive in Helmond automonteur te worden. Ook zijn er in 2021diverse statushouders geweest die “geruisloos” naar hun 2e baan zijn overgestapt.

Sociale activiteiten

Helaas kon dit jaar het jaarlijkse uitstapje met alle statushouders geen doorgang vinden. Met zoveel mensen samen in een bus was te risicovol.  In plaats daarvan konden gezinnen met kinderen zelf op stap gaan op kosten van SVW.  Zestien gezinnen, in totaal 76 personen hebben hier gebruik van gemaakt: 14 gezinnen gingen naar Toverland en twee naar Safaripark Beekse Bergen.

De ontmoetingsdag in september vond wel plaats, zoals gebruikelijk bij Herberg t Loon. De statushouders hadden weer goed hun best gedaan bij het voorbereiden van gerechten uit hun land van afkomst. Dit jaar was poppenkast Pluim van Annemieke Brouwers aanwezig en jong en oud genoten van een leuke voorstelling.

Door 3 enthousiaste dames is in 2020 een kookactiviteit opgezet. De bedoeling is dat er één keer per maand met een groepje statushouders gezamenlijk wordt gekookt en gegeten en op die manier ook ervaringen worden uitgewisseld. Deze activiteit heeft in 2021 slechts twee maal plaats gevonden en zal hopelijk in 2022 weer maandelijks worden opgepakt.

In 2021 kreeg Steunpunt Vluchtelingen Waalre een gift van Stichting Kringloop de Kempen van €750,- die met dankbaarheid in ontvangst werd genomen. Dit bedrag zal vooral worden gebruikt om de fietsenvoorraad aan te vullen. Iedere nieuwkomer krijgt bij de start in Waalre een fiets van SVW.

Omdat het aantal statushouders nog steeds blijft toenemen, dreigt er een tekort aan vrijwilligers die deze nieuwkomers begeleiden. We proberen nieuwe vrijwilligers aan te trekken en enthousiast te maken o.a. door mond-tot-mondreclame. Door op verschillende plaatsen in de gemeente flyers op te hangen proberen we vrijwilligers enthousiast te maken voor onze organisatie.

Van de statushouders die door SVW begeleid worden hebben in 2021 hebben 14 volwassenen en 8 kinderen naturalisatie aangevraagd.
De feestelijke ceremonie, die elk jaar op 15 december wordt georganiseerd in Het Huis van Waalre voor reeds genaturaliseerde statushouders, kon dit jaar geen doorgang vinden vanwege corona.

Nieuwe participatie wet (wet Koolmees)

SVW heeft intern een team gevormd om zich, samen met nieuw aangestelde gemeenteambtenaren, voor te bereiden op de nieuwe wet. Deze wet wordt per 01-01-2022 ingevoerd. De nieuwe wet legt veel taken neer bij de gemeente, o.a. de scholing/inburgering en een  intensieve begeleiding naar werk. Er is een overgangsperiode; alle statushouders die vanaf 01-01-2022 in Nederland komen, gaan vallen onder de nieuwe regeling.