Terugblik op 2022

In 2022 heeft de gemeente Waalre  25  nieuwe statushouders kunnen huisvesten, waarvan 2 via gezinshereniging. De taakstelling is gehaald. Er waren er zelfs 2 meer dan de taakstelling. De nieuwe inwoners van Waalre zijn afkomstig uit Turkije, Syrië en Afghanistan. Er blijft, net als landelijk, een nijpend te kort aan huurwoningen in Waalre.

In 2022 werden de statushouders  door 18 vrijwilligers van SVW geholpen met hun integratie in Waalre. Dit jaar werd gelukkig vanaf mei niet meer geregisseerd door corona. Het spreekuur op de donderdagmiddag kon weer worden opgepakt in het Huis van Waalre, net als de huisbezoeken en het taalcafé. De inburgeringslessen konden weer fysiek worden gevolgd.

Ook het regionale overleg, met omliggende gemeenten, dat 4 keer per jaar wordt gehouden, kon weer worden hervat. Verder mochten we een nieuwe vrijwilliger welkom heten bij SVW. We namen van 2 vrijwilligers afscheid.

Nieuw dit jaar is dat elke vrijwilliger die bij SVW aan de slag gaat, verplicht een VOG moet aanvragen. Ook heeft SVW een plekje gekregen op de nieuw ontwikkelde (landelijke) Sociale kaart. Daardoor kan iemand op een makkelijke manier SVW vinden.

Huisvesting

Maandelijks is er een huisvestingsoverleg, waarbij vertegenwoordigers van de woningbouwcorporaties ( Wooninc, Thuis en Woonbedrijf), huisvestingsambtenaren, een COA-vertegenwoordiger en een bestuurslid van SVW aanwezig zijn.  Er zijn zorgen over het tekort aan huisvestingsmogelijkheden. In dit overleg wordt besproken welke woningen beschikbaar zijn en wie er aan deze adressen gekoppeld kunnen worden. Daarnaast dreigt voor een klein aantal statushouders met een tijdelijk huurcontract in de flats aan de Malvalaan, dat ze bij de renovatie van deze flats in 2024 zelf nieuwe woonruimte moeten vinden. Hopelijk kan hier samen met de verhuurder Wooninc. een passende oplossing voor worden gevonden.
Het plan om “ tiny-houses” (1 en 2 persoons) te gaan bouwen in Waalre-dorp lijkt doorgang te vinden. Daarvan zijn er van de 30 units maximaal 4-8 voor statushouders.

Naast de “reguliere” statushouders kwam er ook een groep Oekraïners naar Waalre. Sommigen vonden onderdak op privéadressen en ongeveer twintig Oekraïners  werden gehuisvest in 4 opgeknapte en door de gemeente beschikbaar gestelde panden. Zeven van onze vrijwilligers houden zich bezig met hun woonsituatie, financiële perikelen en tijdinvulling. Enkele Oekraïners zijn aan het werk en ook hieraan probeert SVW zorg te geven.

In juli en augustus stroomde Ter Apel over en werden overal in Nederland noodopvangplekken gecreëerd, zo ook in Waalre. Eind juli – begin augustus werden 225 asielzoekers tijdelijk opgevangen in sporthal t Hazzo en wijkcentrum De Pracht. Vrijwilligers van het Taalcafé, SVW en statushouders hebben meegeholpen om het verblijf voor deze mensen wat aangenamer te maken door dagelijks taallessen te organiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat enkele statushouders die hier al langer wonen konden helpen door tolk te zijn.

Nieuwe participatie wet

Deze wet werd per 01-01-2022 ingevoerd. De nieuwe wet legt veel taken neer bij de gemeente, o.a. de scholing/inburgering en een  intensieve begeleiding naar werk. Er is een overgangsperiode; alle statushouders die vanaf 01-01-2022 in Nederland komen, gaan vallen onder de nieuwe regeling. Voor Waalre betekende dit dat in 2022 er 2 gezinnen te maken kregen met het nieuwe financiële ontzorgen (Budget Beheer), de leerbaarheidstoets en het P(ersoonlijk plan) I(nburgering) P(articipatie).
Ook voor de begeleiders bleek dit een omschakeling met veel extra werk. De ontzorgregeling bleek voor de statushouders serieuze financiële problemen op te leveren. In overleg met de SVW werkt de gemeente aan optimalisatie van de ontzorgregeling.

Scholing, participatie en werk

Voor alle statushouders die onder de nieuwe wet vallen geldt tevens dat er geen scholingskeuze mogelijk is. Afhankelijk van de leerbaarheidstoets gaat men inburgeren bij IDM! in Waalre (de zgn. Zelfredzaamheidsroute) of naar Werkvloer Taal in Eindhoven (B1). Het onderdeel participatie (begeleiding naar werk, vrijwilligerswerk) moet nog vorm gegeven worden.
Voor een aantal statushouders met ontheffing van de inburgering (vanwege niveau of leeftijd) heeft SVW een traject bedacht om beter mee te kunnen met dagelijkse (digitale) bezigheden.

Sociale activiteiten

Dit jaar kon het jaarlijkse uitstapje met alle statushouders weer doorgang vinden. Met 43 mannen, vrouwen en kinderen en 5 vrijwilligers gingen we samen in een bus naar Het Openlucht Museum in Arnhem. Het was een zeer geslaagde dag.

De ontmoetingsdag vond plaats eind augustus, zoals gebruikelijk bij Herberg t Loon. De statushouders hadden weer goed hun best gedaan bij het voorbereiden van gerechten uit hun land van herkomst. Dit jaar was er een goochelclown die voor vermaak zorgde en jong en oud genoten van een leuk optreden.

Omdat het aantal statushouders nog steeds blijft toenemen en de taakstelling voor Waalre bijna is verdubbeld, dreigt er een tekort aan vrijwilligers die deze nieuwkomers begeleiden. We proberen nieuwe vrijwilligers aan te trekken en enthousiast te maken o.a. door mond-tot-mondreclame. Op verschillende plaatsen in de gemeente hangen flyers en af en toe verschijnt er een artikel in De Schakel. In september was er in de Pracht een open dag waarbij SVW aanwezig was met een kraampje. Ook waren we aanwezig bij het open huis in Het Huis van Waalre. Van de statushouders die door SVW begeleid werden, zijn er in 2022 zeven  genaturaliseerd. De feestelijke ceremonie op 15 december in het Huis van Waalre werd druk bezocht en de nieuwe burgemeester was erbij aanwezig