Wat doen we

Doelstelling

Met onze activiteiten willen we bereiken, dat de in Waalre opgenomen vluchtelingen zo vlot mogelijk een zelfstandige rol gaan vervullen in de maatschappij .

Globale overzicht activiteiten vrijwilligers

 • Huisbezoek bij vluchtelingen die hier nog maar kort wonen (typisch tot twee jaar)
 • Bijdragen tot het leren van de Nederlandse taal (stimuleren indien nodig bezoek taalschool, verwijzen naar taalcafé, zoeken van taalmaatjes, soms verwijzen naar individuele lessen).
 • Bevordering van de integratie in de eigen woonomgeving
 • Stimulering van activiteiten op educatief, sportief en recreatief gebied

Activiteiten vrijwilligers in meer detail

Lokale inburgering

 • Begeleiding bij de inrichting van een woning of kamer
 • Regelen van verzekeringen, contracten voor gas, water en licht, Internet, …
 • Zoeken van huisarts, tandarts en apotheek en verwijzing bij medische vragen
 •  samenwerking met de gemeenten Waalre en Veldhoven, in het bijzonder met de ambtenaren belast met huisvesting, inburgering, CMD en het financieel ontzorgen
 • Hulp bij het opbouwen van lokale contacten (kennismaken buren)
 • Stimuleren van deelname aan sport (zwemlessen, voetballen), cultuur (bibliotheek) en hobby
 • Informeren over lokale gebruiken, normen en waarden

Scholing en werk

 • Contacten met Stichting Leergeld (leermiddelen en sportspullen voor kinderen
 • Hulp bij problemen van kinderen in school
 • Begeleiding bij zoeken naar stages of vrijwilligerswerk
 • Stimuleren tot en ondersteuning bieden bij solliciteren naar werk

Andere vormen van hulp

 • Adviseren bij financiële zaken
 • Hulp bieden bij het verkrijgen van verblijfsdocumenten bij IND
 • Indien van toepassing: ondersteuning bij gezinshereniging
 • Helpen bij bezwaarschriftprocedures

Activiteiten SVW-bestuur

 • Organisatie van een wekelijks spreekuur in het Huis van Waalre. Daar kunnen alle vluchtelingen komen met hun vragen (financieel, juridisch, praktisch, contacten met banken, enzovoort)
 • Meerdere jaarlijkse activiteiten die bijdragen aan de integratie in Nederland
 • Overleg en samenwerking met de gemeenten Waalre en Veldhoven, in het bijzonder met de ambtenaren belast met huisvesting, inburgering, CMD en het financieel ontzorgen
 • Overleg met ander welzijnsorganisaties (Goedvoormekaar, Voedselbank, Thuisadministratie, ..)
 • Overleg met betrokken onderwijsinstellingen
 • Overleg en samenwerking met woningcorporaties

Beloningsbeleid
Er zijn geen beroepskrachten binnen de stichting werkzaam. De vrijwilligers (inclusief het bestuur) worden niet beloond voor hun activiteiten.

Financiële verantwoording

De inkomsten van SVW komen vrijwel uitsluitend van de gemeente Waalre. Alleen aan de gemeente Waalre moet SVW financiële verantwoording worden afgelegd.

Na indiening van de begroting en de subsidieaanvraag voor het nieuwe jaar volgt de verleningsbeschikking van de subsidie door de gemeente Waalre en wordt de subsidie bij wijze van voorschot aan de stichting verleend.

Na goedkeuring van de financiële verantwoording en indiening van het jaarverslag over het afgelopen jaar wordt de subsidie definitief vastgesteld.