Wat doen we

Beleidsplan

 • Regelmatig huisbezoek
 • Bemiddeling tussen betrokkenen en landelijke en regionale instanties
 • Indien nodig, juridische ondersteuning
 • Bevordering van hun integratie in de eigen woonomgeving en algehele samenleving
 • Stimulering van allerlei activiteiten op educatief en recreatief gebied

Alle activiteiten zijn erop gericht om de in Waalre opgenomen vluchtelingen binnen hun eigen mogelijkheden een zelfstandige rol in de maatschappij te laten vervullen. De stichting bestaat geheel uit vrijwilligers en is niet kantoorhoudend.

Beloningsbeleid
Er zijn geen beroepskrachten binnen de stichting werkzaam. Het besturen van de stichting en alle ontplooide activiteiten ten behoeve van de vluchtelingen worden uitgevoerd door vrijwilligers. Het bestuur en de andere vrijwilligers worden niet beloond voor hun activiteiten.

Doelstelling
In periodiek georganiseerd overleg met vertegenwoordigers van de gemeente Waalre, de gemeente Eindhoven en de betrokken woningcorporaties worden knelpunten m.b.t. de gezamenlijke klanten gesignaleerd en besproken om tot goede oplossingen te komen. Het streven van de stichting is om in samenwerking met diverse overheidsinstanties en maatschappelijke dienstverleners de vluchtelingen zo snel mogelijk te laten inburgeren en een volwaardige plaats in de maatschappij te laten innemen.

Activiteiten
Organisatie van het werk

 • Overleg en samenwerking met de gemeenten Waalre en Eindhoven, in het bijzonder met de ambtenaren belast met huisvesting, inburgering en het toekennen en toetsen van uitkeringen
 • Overleg met betrokken welzijnsorganisaties
 • Overleg met betrokken onderwijsinstellingen
 • Overleg en samenwerking met woningcorporaties
 • Huisbezoek bij klanten

Lokale inburgering

 • Begeleiding bij het inschrijven bij UWV en bij het aanvragen van een uitkering
 • Begeleiding bij (her)inrichting van woning of kamer
 • Regelen van verzekeringen, invullen van belastingformulieren en subsidieverzoeken
 • Zoeken van huisarts, tandarts en apotheek en begeleiding bij medische kwesties
 • Gesprekken met buren bij vestiging en bij eventueel later ontstane problemen
 • Begeleiding bij gezinshereniging

Maatschappelijke activiteiten

 • Hulp bij het opbouwen van lokale contacten
 • Stimuleren van deelname aan sport (bijvoorbeeld zwemlessen), cultuur (bibliotheek) en hobby
 • Onderhouden van de taalvaardigheid
 • Bijbrengen van lokale gebruiken, normen en waarden

Scholing en werk

 • Stimuleren tot en begeleiding bij opleiding
 • Geven van taallessen
 • Overleg en hulp bij problemen met school en opleiding
 • Plaatsing van PC ’s en hulp bij voorkomende gebruikersproblemen
 • Stimuleren tot en ondersteuning bij solliciteren naar werk

Zorg en begeleiding

 • Bevordering van zelfredzaamheid
 • Ondersteuning bij financiële zaken zoals een degelijke administratie voeren, budgettering en eventueel schuldsanering

Juridische ondersteuning

 • Ondersteuning bij het verkrijgen van verblijfsdocumenten bij IND
 • Ondersteuning bij gezinshereniging
 • Ondersteuning bij bezwaarschriftprocedures

Financiële verantwoording

Door toekenning van de jaarlijks aangevraagde subsidie betreft de financiële verantwoording alleen de gemeente Waalre.

Na indiening van de begroting en de subsidieaanvraag voor het nieuwe jaar volgt de verleningsbeschikking van de subsidie door de gemeente Waalre en wordt de subsidie bij wijze van voorschot aan de stichting verleend.

Na goedkeuring van de financiële verantwoording en indiening van het jaarverslag over het afgelopen jaar wordt de subsidie definitief vastgesteld.