Privacy statement

Bij Stichting Steunpunt Vluchtelingen Waalre (SVW) vinden we het belangrijk om de privacy te respecteren van de mensen die wij helpen: statushouders en Oekraïense vluchtelingen, verder aan te duiden als “cliënten”. In dit document beschrijven we de manier waarop wij de persoonsgegevens van onze cliënten bewaren en gebruiken.

Persoonsgegevens
De vrijwilligers van SVW hebben te maken met veel persoonlijke gegevens van hun cliënten .

SVW draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van die persoonsgegevens, waarbij SVW zich houdt aan de eisen uit de wet op de privacy. We delen die gegevens nooit met derden, tenzij dit voor de dienstverlening noodzakelijk is of indien de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.

We nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van onze cliënten bij ons veilig zijn en misbruik van deze gegevens voorkomen wordt. De toegang tot die persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig actualiseren, zodat de persoonsgegevens altijd goed beveiligd zijn. We bewaren persoonsgegevens van een cliënt niet langer dan noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Rechten
Op grond van de wet heeft een cliënt het recht op inzage in de persoonsgegevens die bij ons bewaard worden. De cliënt heeft het recht om haar / zijn persoonsgegevens te laten wijzigen indien die gegevens onjuist geregistreerd zijn. Op grond van de wet  heeft een cliënt het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen.

Wanneer de persoonsgegevens van een cliënt niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, dan worden ze uit onze bestanden verwijderd. Als wij dit naar de mening van de cliënt niet voldoende (snel) doen of indien een cliënt vindt dat persoonsgegevens ten onrechte zijn opgeslagen, dan kan de cliënt de verzamelde persoonsgegevens laten verwijderen uit onze systemen.

De cliënt heeft verder – op grond van de wet – de mogelijkheid om de verwerking van haar / zijn persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). SVW mag dan gedurende een goed-gedefinieerde periode die persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Vragen & klachten
Als er vragen zijn over deze verklaring of als er iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, dan kan er contact worden opgenomen met SVW via het onderstaande adres. Hetzelfde adres kan gebruikt worden als een cliënt gebruik wil maken van een of meer van de beschreven rechten.

Secretariaat
Stichting Steunpunt Vluchtelingen Waalre
Tineke de Wal
Drs. Hein Mandosplaats 43
5581 BT Waalre
info.svwaalre@gmail.com

Indien we in goed overleg niet tot een passende oplossing komen, dan kan er een klacht worden ingediend bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor het indienen van een klacht de knop “Klacht indienen” op autoriteitpersoonsgegevens.nl

Aangepast 9 november 2023