Privacy statement

Bij Stichting Steunpunt Vluchtelingen Waalre (SVW) vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u in dit document informeren over hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken ( “verwerken”).

Persoonsgegevens
Als begeleider van SVW hebben wij te maken met veel van uw persoonlijke gegevens.

SVW draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgegeving.  Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor de dienstverlening noodzakelijk is of wij hier van u toestemming hebben gekregen.

We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn. Uw persoonsgegevens zullen we niet langer dan noodzakelijk worden bewaren. In de meeste gevallen totdat U niet langer van een van onze diensten gebruikt maakt of bij onze diensten.

Rechten
Op grond van de wet hebt u het recht op inzage van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens niet correct geregistreerd zijn. Ook hebt u op grond van de wet  het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat u de gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen. Wanneer wij naar uw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, hebt u het  recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

U heeft verder op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten ( dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen & klachten
Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruikt wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via het onderstaande adres:

Secretariaat
Stichting Steunpunt Vluchtelingen Waalre
Tineke de Wal
Drs. Hein Mandosplaats 43
5581 BT Waalre
T 06 4291 9249
info.svwaalre@gmail.com

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan het u het recht om een klacht in te dienden bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen. (http://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Privacy wetgeving per 25 mei 2018.